Brak produktów w koszyku.
Sklep

Polityka prywatności

Postanowienia wstępne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w związku z:

 1. składaniem zamówień w sklepie internetowym („Sklep”) dostępnym pod adresem https://weterynaryjny.pl/ („Strona internetowa”),
 2. świadczeniem usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta klienta,
 3. wysyłką newsletteru,
 4. przetwarzaniem danych osób przesyłających zapytania dotyczące oferty Sklepu itp.,
 5. przetwarzaniem danych osób przesyłających wnioski związane z realizacją praw dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 6. przetwarzaniem danych osób odwiedzających profile Sklepu w mediach społecznościowych,
 7. przetwarzaniem danych osób odwiedzających Stronę internetową w związku ze stosowaniem cookies.

Kwestie dotyczące stosowanych na Stronie internetowej cookies oraz wyrażania zgody na stosowanie cookies, znajdują się w odrębnej Polityce cookies.

Dane Współadministratorów i kontakt z nimi

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Państwa dane osobowe są przetwarzane są przez współadministratorów, którymi są:

 1. Bogumiła Kołczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vet Shop Bogumiła Kołczyk, stałe miejsce wykonywania działalności ul. Miłosławska 10, 62-306 Kołaczkowo, posiadająca numer NIP: 8251921641 oraz numer REGON: 388495251,
 2. Maciej Osiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Weterynaryjny.pl Maciej Osiecki, stałe miejsce wykonywania działalności ul. księdza Biskupa Władysława Bandurskiego 30/10, 05-270 Marki, posiadający numer NIP: 5361530905 oraz numer REGON: 015646466,

(łącznie: „Współadministratorzy”) będący wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą Weterynaryjny.pl B.Kołczyk M.Osiecki s.c., ul. Miłosławska 10, 62-306 Kołaczkowo, posiadającej numer NIP: 7891793996 oraz numer REGON: 388781117.

Ze Współadministratorami można kontaktować się:

 1. listownie, pisząc na adres: Miłosławska 10, 62-306 Kołaczkowo
 2. mailowo, pisząc na adres e-mail: sklep@weterynaryjny.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi w związku z zawarciem i realizacją umów sprzedaży

W związku ze składaniem w Sklepie zamówień przez klientów będących osobami fizycznymi, Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży);
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji zamówienia oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości, w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach jest obowiązkowe i wynika z właściwych przepisów prawa. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji, jak również do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych osób składających zamówienia w imieniu klientów

W związku ze składaniem w Sklepie zamówień przez osoby działające w imieniu klientów będących osobami fizycznymi lub w imieniu innych klientów („Przedstawiciele”), Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Przedstawicieli w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z klientem reprezentowanym przez Przedstawiciela – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów;
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji zamówienia oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości, w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach jest obowiązkowe i wynika z właściwych przepisów prawa. Podanie pozostałych danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

W przypadku zawarcia pomiędzy Współadministratorami a Państwem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta w Sklepie, dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu realizacji ww. usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usługi oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji powyższej usługi. Dane osobowe są przechowywane przez czas realizacji usługi. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z powyższej usługi. Współadministratorzy zwracają uwagę, że w przypadku rezygnacji z usługi prowadzenia konta w Sklepie, Współadministratorzy usuną Państwa konto, co nie oznacza jednak usunięcia przez Współadministratorów danych osobowych związanych z zawartymi z Państwem lub podmiotami, które Państwo reprezentują, umowami sprzedaży. Dane te będą dalej przechowywane przez Współadministratorów przez okresy wskazane w pkt. III.1 i III.2.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wysyłką Newsletteru

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przesyłanie Państwu Newsletteru, dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu własnych produktów Współadministratorów i Sklepu oraz przesyłania informacji handlowych, w tym informacji o nowościach i promocjach w Sklepie, na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie Newsletteru, ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się ze Współadministratorami.

Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki Newsletteru są przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się ze Współadministratorami (drogą tradycyjną, mailową lub telefoniczną)

W przypadku kontaktu ze Współadministratorami drogą listowną, mailową lub telefoniczną, dane osobowe są przetwarzane przez Współadministratorów w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji powyższych celów.

Dane osób kontaktujących się ze Współadministratorami są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez daną osobę skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z tym, że przysługują Państwu określone prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Współadministratorów, mogą Państwo zwracać się do Współadministratorów w sprawie realizacji tych praw. W związku z tym Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła do Współadministratorów wniosek o realizację praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwa, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Współadministratorzy przetwarzają dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców oraz ewentualnie pełnomocników/innych przedstawicieli są przetwarzane przez Współadministratorów w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Współadministratorzy we właściwym terminie ustosunkowali się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Współadministratorzy prowadzą profile w następujących mediach społecznościowych:

Facebook – https://www.facebook.com/weterynaryjny

Instagram – https://www.instagram.com/weterynaryjny.pl/

TikTok – https://tiktok.com/@weterynaryjny.pl

W związku z prowadzeniem powyższych profili Współadministratorzy pozyskują Państwa dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa subskrypcji fanpage’y Sklepu w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” itp.), opublikowaniem przez Państwa komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, a także w związku z przesłaniem Współadministratorom wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 1. identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 2. dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Współadministratorzy mogą poznać Państwa wizerunek);
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Państwa dobrowolnie pod postami Współadministratorów;
 5. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Państwem za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 6. dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili Sklepu w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, produktach w Sklepie, promowaniu różnych wydarzeń, konkursów, które organizują Współadministratorzy, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, Współadministratorzy i Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited) pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia Państwa aktywności i przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych można znaleźć w ich politykach prywatności. Co do statystyk, które Współadministratorzy otrzymują od operatorów, Współadministratorzy mają na nie ograniczony wpływ i mogą uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli są Państwo zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, proszę zweryfikować swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Państwa preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych Współadministratorom za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

W przypadku informacji posiadanych przez Współadministratorów w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na profilu Sklepu do czasu usunięcia ich przez Państwa.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Sklepu w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Proszę pamiętać, że administratorem Państwa danych osobowych jest także operator danego portalu społecznościowego, z którego Państwo korzystają i za którego pośrednictwem odwiedzają Państwo profil Sklepu. Współadministratorzy mają ograniczony wpływ na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez danego operatora portalu społecznościowego. Proszę zapoznać się dodatkowo z  regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez operatorów znajdują się tutaj:

Facebook oraz Instagram: https://www.facebook.com/privacy/policy

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem cookies

Korzystając z cookies na Stronie internetowej (co zostało szczegółowo opisane w Polityce cookies), Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe do celów analitycznych, marketingowych i innych (odpowiednio do funkcji danych cookies), w zależności od tego, na które cookies została udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są lub mogą być ujawniane przez Współadministratorów innym podmiotom, jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 1. podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe, podmiotowi dostarczającemu infrastrukturę informatyczną Sklepu, hostingodawcy, dostawcy poczty elektronicznej (są to podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Współadministratorów);
 2. bankom lub instytucjom pośredniczącym w dokonywaniu płatności w Sklepie;
 3. kurierom, poczcie;
 4. w przypadku publikowania przez Państwa treści na profilu Sklepu w mediach społecznościowych, Państwa dane osobowe są też widoczne dla osób odwiedzających profile w mediach społecznościowych, oraz dla operatorów tych portali społecznościowych;
 5. podmiotom trzecim, w związku ze stosowaniem cookies, na które wyrazili Państwo zgodę, tj. Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta (“Hotjar”), Meta Platforms Ireland Limited 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, 462129 Dublin IRELAND (“Facebook”), Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, D02 T380, Co. Dublin, Dublin, D02t380, Ireland oraz TikTok Information Technologies UK Limited, Kaleidoscope, 4 Lindsey Street, London , EC1A 9HP (łącznie “TikTok”); Smartlook.com, s.r.o. Sumavska 524/31 602 00 Brno Czech Republic(“Smartlook”); Salesmanago.pl Stanisława Klimeckiego 4, 30-705 Kraków.
 6. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Współadministratorzy nie podejmują wobec osób, których dane przetwarzają, decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Transfer danych poza EOG

W związku z prowadzeniem przez Współadministratorów profili w mediach społecznościowych, Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń.

Ponadto, w związku z korzystaniem przez Współadministratorów z usług Google, stosowaniem cookies portalu Facebook, Hotjar oraz TikTok, Państwa dane osobowe również mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w szczególności do USA, na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO, w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.

Polityki prywatności poszczególnych odbiorców:

Google –  https://policies.google.com/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy

Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/#enduserenglish

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL

Smartlook: https://help.smartlook.com/docs/privacy-policy

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratorów przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

Powyższe prawa można realizować, kontaktując się ze Współadministratorami w sposób wskazany w pkt. II Polityki prywatności.

Dodatkowo, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Współadministratorów narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów.

 

Wysyłka

Gwarantujemy, że Twoje zamówienie zostanie wysłane w ciągu 48 godzin od złożenia. Wybierz spośród wielu opcji dostawy, takich jak paczkomat, czy kurier.

Bezpieczne zakupy

Wybieraj spośród wielu opcji płatności, takich jak karta, przelew, czy płatność przy odbiorze. Bezpieczeństwo transakcji gwarantują Przelewy24

Obsługa

Przyjazna obsługa to nasza specjalność! Chętnie rozmawiamy, słuchamy i doradzamy, aby Twoje zakupy były jeszcze przyjemniejsze.